در کابین تلسکوپی دو لته معمولی

ردیف
سایز (سانتی متر)
طول (سانتی متر)
عمق (سانتی متر)
ارتفاع (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
1
60
96
13/2
200
70
2
70
111
13.2
200
78
3
80
126
13.2
200
85
4
90
141
13.2
200
93
5
100
156
13.2
200
102
6
110
171
13.2
200
110
7
120
186
13.2
200
117

در کابین تلسکوپی سه لته معمولی

ردیف
سایز (سانتی متر)
طول (سانتی متر)
عمق (سانتی متر)
ارتفاع (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
1
70
99
17/7
200
59
2
80
113
17/7
200
69
3
90
126
17/7
200
85
4
100
136/5
17/7
200
94
5
110
152/5
17/7
200
98
6
120
166
17/7
200
116
7
130
179/5
17/7
200
125

در کابین تلسکوپی دو لته کم عمق

ردیف
سایز (سانتی متر)
طول (سانتی متر)
عمق (سانتی متر)
ارتفاع (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
1
60
96
10/2
200
70
2
70
111
10/2
200
78
3
80
126
10/2
200
85
4
90
141
10/2
200
93
5
100
156
10/2
200
102
6
110
171
10/2
200
110
7
120
186
10/2
200
117

در کابین تلسکوپی سه لته کم عمق

ردیف
سایز (سانتی متر)
طول (سانتی متر)
عمق (سانتی متر)
ارتفاع (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
1
70
99
14/7
200
59
2
80
113
14/7
200
69
3
90
126
14/7
200
85
4
100
136/5
14/7
200
94
5
110
152/5
14/7
200
98
6
120
166
14/7
200
116
7
130
179/5
14/7
200
125

در طبقه تلسکوپی دو لته معمولی

ردیف
سایز (سانتی متر)
طول (سانتی متر)
عمق (سانتی متر)
ارتفاع (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
1
60
104/5
13/2
200
70
2
70
119/5
13.2
200
80
3
80
134/5
13.2
200
86
4
90
149/5
13.2
200
96
5
100
164/5
13.2
200
100
6
110
179/5
13.2
200
106
7
120
194/5
13.2
200
113

در طبقه تلسکوپی دو لته کم عمق

ردیف
سایز (سانتی متر)
طول (سانتی متر)
عمق (سانتی متر)
ارتفاع (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
1
60
104/5
10/2
200
70
2
70
119/5
10/2
200
80
3
80
134/5
10/2
200
86
4
90
149/5
10/2
200
96
5
100
164/5
10/2
200
100
6
110
179/5
10/2
200
106
7
120
194/5
10/2
200
113

در طبقه تلسکوپی سه لته کم عمق

ردیف
سایز (سانتی متر)
طول (سانتی متر)
عمق (سانتی متر)
ارتفاع (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
1
70
107/5
14/7
200
94
2
80
121/5
14/7
200
101
3
90
134/5
14/7
200
113
4
100
148
14/7
200
121
5
110
161
14/7
200
127
6
120
174/5
14/7
200
132
7
130
188
14/7
200
141

در طبقه سنترال

ردیف
سایز (سانتی متر)
طول (سانتی متر)
عمق (سانتی متر)
ارتفاع (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
1
60
125
8/7
200
65
2
70
145
8/7
200
72
3
80
165
8/7
200
79
4
90
185
8/7
200
86
5
100
205
8/7
200
94
6
110
225
8/7
200
102
7
120
245
8/7
200
110

در طبقه سنترال

ردیف
سایز (سانتی متر)
طول (سانتی متر)
عمق (سانتی متر)
ارتفاع (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
1
60
125
8/7
200
70
2
70
145
8/7
200
78
3
80
165
8/7
200
82
4
90
185
8/7
200
88
5
100
205
8/7
200
94
6
110
225
8/7
200
102
7
120
245
8/7
200
106